Zamów bez­płat­ny „Zeszyt pra­cy Klu­bów Pro-Life”

Zama­wiam bez­płat­ne mate­ria­ły pro-life.
W przy­pad­ku więk­szej licz­by egzem­pla­rzy, pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny: 12 421–08-43.

Pobierz „Zeszyt pra­cy Klu­bów Pro-Life” w pli­ku PDF: