Zasa­dy Klu­bów Pro-Life

 1. Klu­by Pro-Life

  1. Klu­by Pro-Life to nie­for­mal­na prze­strzeń spo­tkań i współ­dzia­ła­nia osób, dla któ­rych waż­ne są idee pro-life – dzia­ła­nie na rzecz ochro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci.
  2. Celem Klu­bów Pro-Life jest aktyw­ne wspie­ra­nie celów sta­tu­to­wych Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka, któ­ry­mi są: pro­wa­dzo­na na rzecz ogó­łu spo­łecz­no­ści dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na, dzia­łal­ność w zakre­sie ochro­ny i pro­mo­cji zdro­wia, w szcze­gól­no­ści ochro­ny życia czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, dzia­łal­ność w zakre­sie upo­wszech­nia­nia i ochro­ny wol­no­ści i praw czło­wie­ka oraz swo­bód oby­wa­tel­skich, dzia­łal­ność na rzecz rodzi­ny, macie­rzyń­stwa, rodzi­ciel­stwa, upo­wszech­nia­nia i ochro­ny praw dziec­ka, dzia­łal­ność na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na, medial­na i nauko­wa w zakre­sie praw­nych, medycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych, socjo­lo­gicz­nych, eko­no­micz­nych, filo­zo­ficz­nych i teo­lo­gicz­nych aspek­tów życia ludz­kie­go, a tak­że pro­wa­dze­nie dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój demo­kra­cji jak rów­nież pro­mo­cja i orga­ni­za­cja wolontariatu.
  3. Spo­so­by dzia­ła­nia Klu­bów Pro-Life okre­ślo­ne zosta­ły w doku­men­cie pro­gra­mo­wym „Klu­by Pro-Life – Wspól­no­ta Miło­śni­ków Życia”. Klu­by Pro-life mogą powsta­wać przy para­fiach, na uczel­niach, w szko­łach, mogą dzia­łać w ramach już ist­nie­ją­cych wspól­not dla mło­dzie­ży, doro­słych, mał­żon­ków, rodzin.
  4. W każ­dym śro­do­wi­sku lokal­nym może dzia­łać wię­cej niż jeden Klub Pro-Life.
  5. Klu­by Pro-Life, za apro­ba­tą Zarzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka, mogą posłu­gi­wać się logo Klu­bów Pro-Life.
 2. Uczest­ni­cy Klu­bów Pro-Life

  1. Oso­by chęt­ne do pod­ję­cia aktyw­no­ści w Klu­bach Pro-Life (zwa­ne dalej Klu­bo­wi­cza­mi) reje­stru­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej kluby.pro-life.pl.
  2. Klu­bo­wi­cze zobo­wią­zu­ją się do dzia­ła­nia na rzecz idei okre­ślo­nych w pkt. 1.1 i 1.2.
  3. Klu­bo­wi­cze zobo­wią­zu­ją się do prze­strze­ga­nia dobrych oby­cza­jów i prze­pi­sów prawa.
  4. Mając na wzglę­dzie spój­ność podej­mo­wa­nych dzia­łań, Klu­bo­wi­cze nie mogą wypo­wia­dać się publicz­nie w imie­niu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka ani posłu­gi­wać się logo Sto­wa­rzy­sze­nia bez uzgod­nie­nia z Zarzą­dem Stowarzyszenia.
  5. Klu­bo­wi­cze nie mogą gło­sić poglą­dów sprzecz­nych z okre­ślo­ny­mi w pkt. 1.1 i 1.2.
  6. Klu­bo­wi­cze nie mogą zacią­gać zobo­wią­zań w imie­niu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Człowieka.
  7. Klu­bo­wi­cze mogą przy­na­le­żeć tyl­ko do jed­ne­go Klu­bu. Miej­sce przy­na­leż­no­ści do Klu­bu nie musi być zwią­za­ne z miej­scem zamiesz­ka­nia. Klu­bo­wi­cze mogą zmie­niać przy­na­leż­ność do Klubów.
  8. Klu­bo­wi­cze reje­stru­jąc się na stro­nie inter­ne­to­wej kluby.pro-life.pl oświad­cza­ją, że jest im zna­ny sta­tut Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka oraz klau­zu­la o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych.
 3. Lide­rzy Klu­bów Pro-Life

  1. Każ­dy Klu­bo­wicz może uru­cho­mić lokal­ny Klub Pro-Life. Do jego uru­cho­mie­nia, poza zgło­sze­niem na stro­nie inter­ne­to­wej kluby.pro-life.pl, wyma­ga­na jest kon­sul­ta­cja i apro­ba­ta Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia. Klub może zało­żyć Klu­bo­wicz z mini­mum pół­rocz­nym stażem
  2. Klu­bo­wicz, któ­ry uru­cho­mił lokal­ny Klub Pro-Life i zgło­sił ten fakt do Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka na stro­nie inter­ne­to­wej kluby.pro-life.pl, po uzy­ska­niu akcep­ta­cji Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia, sta­je się Lide­rem tego Klubu.
  3. Lider Klu­bu Pro-Life ma pra­wo kie­ro­wać pra­ca­mi Klu­bu, w tym przyj­mo­wać i usu­wać Klubowiczów.

O zasa­dach nie­uję­tych w powyż­szych punk­tach decy­du­je Zarząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Człowieka.