Naj­bliż­szy LIVE Klu­bów Pro-Life
śro­da, 27 wrze­śnia 2023 o godz. 19.00

Ide­ały pro-life są Ci bli­skie?
Chcesz pogłę­bić swo­ją wie­dzę na temat obro­ny życia czło­wie­ka?
Chcesz przy­go­to­wać się do mówie­nia i dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny życia?

Dołącz do Klu­bu Pro-Life

Wspól­no­ty miło­śni­ków życia

Co to jest Klub Pro-Life?

To gru­pa osób, dla któ­rych waż­ne są ide­ały pro-life. Człon­ko­wie Klu­bu Pro-Life czy­ta­ją na swo­ich spo­tka­niach Evan­ge­lium vitae i dys­ku­tu­ją o bie­żą­cych wyda­rze­niach. Pra­cu­ją w opar­ciu o mate­ria­ły wyda­ne przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Człowieka.

Teraz możesz dołą­czyć do jed­ne­go ogól­no­pol­skie­go Klu­bu Pro-Life onli­ne, ale wraz ze wzro­stem licz­by Klu­bo­wi­czów będzie­my zachę­cać do two­rze­nia lokal­nych Klubów.


Po co powsta­ją klu­by pro-life?

Mamy czte­ry zasad­ni­cze cele, któ­re moż­na zamknąć w hasłach: for­ma­cja, wspól­no­ta, edu­ka­cja, działanie.

 

1. For­ma­cja

Życia trze­ba bro­nić mądrze, trze­ba się do tego przy­go­to­wać. For­ma­cja to roz­wój w każ­dej sfe­rze nasze­go czło­wie­czeń­stwa: ducho­wej, emo­cjo­nal­nej, inte­lek­tu­al­nej, spo­łecz­nej. To też kształ­to­wa­nie sumie­nia, budo­wa­nie rela­cji z inny­mi, roz­wój wraż­li­wo­ści. For­ma­cją ducho­wą jest np. modli­twa i uczest­nic­two w Eucha­ry­stii. Cho­ciaż Klu­by Pro-Life nie są orga­ni­za­cją reli­gij­ną, zachę­ca­my do roz­wo­ju ducho­we­go jako ele­men­tu formacji.

 

2. Wspól­no­ta

Potrze­bu­je­my innych ludzi, by wymie­niać poglą­dy, dys­ku­to­wać, wspie­rać się nawza­jem. Wspól­no­ta to wię­cej doświad­cze­nia, wię­cej życio­wej mądro­ści, wię­cej talen­tów i jesz­cze ta bez­cen­na więź, któ­ra się tworzy.

 

3. Edu­ka­cja

Wie­le zagro­żeń ludz­kie­go życia wyni­ka z igno­ran­cji. Edu­ka­cja jest klu­czo­wa, żeby naj­pierw same­mu nie być podat­nym na mani­pu­la­cje, a potem uczyć innych, dzie­ląc się już zdo­by­tą wie­dzą. Pro­po­nu­je­my spo­koj­ną, rze­czo­wą, popar­tą argu­men­ta­mi roz­mo­wę na tema­ty pro-life.

 

4. Dzia­ła­nie

Na fun­da­men­cie for­ma­cji i wspól­no­ty, kie­dy mamy już pew­ną wie­dzę, może­my podej­mo­wać róż­ne działania. 

Dołącz do klu­bu miło­śni­ków życia

Gdzie powsta­ją Klu­by Pro-Life?

Tam, gdzie jest prze­strzeń dla wspól­no­ty miło­śni­ków życia. 

Klu­by Pro-Life wystar­tu­ją jako spo­łecz­ność inter­ne­to­wa. Nato­miast nic nie stoi na prze­szko­dzie by człon­ko­wie Klu­bu kon­tak­to­wa­li się ze sobą i two­rzy­li lokal­ne Klu­by Pro-Life, gdzie będą mogli reali­zo­wać misję Klubów.

Klu­by mogą powsta­wać przy para­fiach, na uczel­niach, w szko­łach, mogą dzia­łać w ramach już ist­nie­ją­cych wspól­not dla mło­dzie­ży, doro­słych, mał­żon­ków, rodzin. 

Jak zało­żyć Klub Pro-Life?

Naj­pierw rusza­my z jed­nym ogól­no­pol­skim Klu­bem Pro-Life onli­ne. Jeśli masz już gru­pę zna­jo­mych i chce­cie razem two­rzyć Klub, może­cie wspól­nie korzy­stać z naszych mate­ria­łów dru­ko­wa­nych czy też udo­stęp­nia­nych online.

Gdzie odby­wa­ją się spotkania?

Na począt­ku spo­tka­nia będą odby­wać się dla więk­szo­ści Klu­bo­wi­czów onli­ne. Część pra­cy trze­ba będzie wyko­nać same­mu w opar­ciu o materiały.

Jeśli masz już gru­pę, z któ­rą chcesz two­rzyc lokal­ny Klub, może­cie spo­ty­kać się w domu, ale zachę­ca­my do zna­le­zie­nia inne­go pomiesz­cze­nia, bo to umoż­li­wi roz­wój gru­py. Może przyj­dą oso­by z ogło­sze­nia albo zna­jo­mi zna­jo­mych? Łatwiej będzie im zapu­kać do jakiejś sal­ki, niż do czy­je­goś pry­wat­ne­go domu. Może war­to zapy­tać zaprzy­jaź­nio­ne­go księ­dza, czy mogli­by­ście spo­ty­kać się np. w sal­ce parafialnej?

Jeśli Klub powsta­je w szko­le np. pod opie­ką wycho­waw­cy albo kate­che­ty, spo­tka­nia mogą odby­wać się po lek­cjach w sali lekcyjnej.

Jak czę­sto odby­wa­ją się spotkania?

Pro­po­nu­je­my czte­ry spo­tka­nia w miesiącu.

 

Pierw­szy tydzień:

Spo­tka­nie for­ma­cyj­ne np. wspól­na modli­twa, udział we Mszy św., adoracja.

 

Dru­gi tydzień:

Webi­nar na żywo. Moż­na w nim uczest­ni­czyć, sie­dząc w domu, ale moż­na też obej­rzeć go wspól­nie. Po webi­na­rze może­cie poroz­ma­wiać o tym, co usłyszeliście.

Webi­na­ry odby­wa­ją się w ramach cyklu Spo­tka­nia o życiu w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19. Po czę­ści wykła­do­wej jest czas na pyta­nia uczest­ni­ków. Webi­nar moż­na obej­rzeć w póź­niej­szym ter­mi­nie, ale zachę­ca­my do udzia­łu na żywo!

 

Trze­ci tydzień:

Roz­wa­ża­nie dwóch kolej­nych punk­tów ency­kli­ki Jana Paw­ła II Evan­ge­lium vitae. Pomo­cą w tym jest ksią­żecz­ka, któ­rą moż­na pobrać do wła­sne­go wydru­ku, albo zamó­wić bez­płat­ną wer­sję dru­ko­wa­ną tutaj.

Ksią­żecz­ka jest mini-prze­wod­ni­kiem po tym doku­men­cie i zawie­ra pyta­nia do dys­ku­sji na temat poszcze­gól­nych frag­men­tów. Ency­kli­kę moż­na kupić za kil­ka zło­tych lub czy­tać na smart­fo­nie (dostęp bez­płat­ny m.in. na stro­nie www.vatican.va).

 

Czwar­ty tydzień:

Nasz ulu­bio­ny live dla Klu­bów Pro-Life. Spo­ty­ka­my się onli­ne i wymie­nia­my spo­strze­że­nia na temat punk­tów Evan­ge­lium vitae, któ­re prze­czy­ta­li­śmy tydzień temu. Osa­dza­my je w bie­żą­cym kon­tek­ście, oma­wia­my naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia ze świa­ta pro-life.

Livey odby­wa­ją się w każ­dą czwar­tą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.

  • Może­cie spo­ty­kać się w dowol­ne dni tygo­dnia. Zapra­sza­my Was jed­nak ser­decz­nie, aby w webi­na­rach i live’ach uczest­ni­czyć na żywo. Dzię­ki temu pozna­my Klu­bo­wi­czów i Klu­by Pro-Life z całej Polski!
  • Może­cie dosto­so­wać nasz pomysł do swo­ich potrzeb i np. spo­tka­nie modli­tew­ne połą­czyć z webinarem. 
 

Dla­cze­go war­to dołą­czyć do Klu­bów Pro-Life?

  • Będziesz otrzy­my­wać na maila infor­ma­cje i powia­do­mie­nia o nad­cho­dzą­cych LIVE’ach czy ini­cja­ty­wach, w któ­re możesz się włączyć.
  • Dostęp do Klu­bo­wej gru­py na Facebooku
  • Otrzy­masz bez­płat­ne mate­ria­ły do pro­wa­dze­nia spo­tkań Klu­bu (możesz u nas zamó­wić wię­cej tych książeczek),
  • Będziesz miał pierw­szeń­stwo zapi­su do Let­niej Aka­de­mii Pro-Life (to pię­cio­dnio­we, waka­cyj­ne warsz­ta­ty dla lide­rów pro-life z całej Pol­ski), a więc oka­zję do pozna­nia na żywo osób z całej Pol­ski zaangażowa

Kto za tym stoi?

Pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia Klu­bów Pro-Life powstał w naszym zespo­le, w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Życia Czło­wie­ka. Nasze biu­ro znaj­du­je się w Kra­ko­wie, ale chęt­nie pomo­że­my Wam, gdzie­kol­wiek jesteście.

W razie pytań możesz napi­szać do nas poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy.

Dołą­czysz?

Zapra­szam

Mar­cin Nowak
koor­dy­na­tor Klu­bów Pro-Life