Naj­bliż­szy LIVE Klu­bu Pro-Life
pod koniec wrze­śnia 2024 r.

Ide­ały pro-life są Ci bliskie?

Chcesz razem z nami podej­mo­wać ini­cja­ty­wy pro-life?

Chcesz pogłę­bić swo­ją wie­dzę na temat obro­ny życia człowieka?

Dołącz do Klu­bu Pro-Life

Wspól­no­ty miło­śni­ków życia

Co to jest Klub Pro-Life?

To gru­pa osób, dla któ­rych waż­ne są ide­ały pro-life. Człon­ko­wie Klu­bu Pro-Life podej­mu­ją ini­cja­ty­wy na rzecz ochro­ny życia czło­wie­ka, uczą się oraz modlą w inten­cji obro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia po natu­ral­ny kres.

 

Dla­cze­go war­to dołą­czyć do Klu­bów Pro-Life?

  • Będziesz otrzy­my­wać na maila infor­ma­cje i powia­do­mie­nia o nad­cho­dzą­cych LIVE’ach czy ini­cja­ty­wach, w któ­re możesz się włączyć.
  • Dostęp do Klu­bo­wej gru­py na Facebooku
  • Otrzy­masz bez­płat­ne mate­ria­ły do pra­cy z ency­kli­ką “Evan­ge­lium Vitae”,
  • Będziesz miał pierw­szeń­stwo zapi­su do Let­niej Aka­de­mii Pro-Life (to pię­cio­dnio­we, waka­cyj­ne warsz­ta­ty dla lide­rów pro-life z całej Pol­ski), a więc oka­zję do pozna­nia na żywo osób z całej Pol­ski zaangażowa

Kto za tym stoi?

Pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia Klu­bów Pro-Life powstał w naszym zespo­le, w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Życia Czło­wie­ka. Nasze biu­ro znaj­du­je się w Kra­ko­wie, ale chęt­nie pomo­że­my Wam, gdzie­kol­wiek jesteście.

W razie pytań możesz napi­szać do nas poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy.