Skon­tak­tuj się z nami

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka
orga­ni­za­cja pożyt­ku publicznego

KRS: 0000140437
REGON: 357017981
NIP: 679–25–66–512

sie­dzi­ba:
ul. Kro­wo­der­ska 24/1
31–142 Kra­ków

biu­ro:
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

tel. 12 421–08–43

e‑mail: kluby@pro-life.pl

Sekre­ta­riat czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00–16.00.

Wpłat na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą Sto­wa­rzy­sze­nia moż­na doko­ny­wać na rachu­nek ban­ko­wy:
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie

93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

 

Prze­le­wy z zagra­ni­cy:
Bank Name: Bank Pekao SA Oddzial w Kra­ko­wie
Acco­unt Name: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obron­cow Zycia Czlo­wie­ka
IBAN: PL 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
SWIFT Num­ber: PKOPPLPW, Sort Code: 1240 4650