Zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z o. Krzysz­to­fem Nie­wia­dom­skim OFM­Cap. Pozo­sta­je­my w wąt­ku histo­rii Kaina i Abla. Tym razem poroz­ma­wia­my o punk­tach 11 i 12 Evan­ge­lium vatae, czy­li „Cóżeś uczy­nił?” (Rdz 4, 10): Osła­bie­nie war­to­ści życia.

Zasta­no­wi­my się nad przy­czy­na­mi abor­cji. Poroz­ma­wia­my o sytu­acjach kry­zy­so­wych, gdzie czło­wiek doświad­cza tak duże­go cier­pie­nia, że trud­no mu sta­nąć po stro­nie życia. Pozna­my też pokrót­ce histo­rię lega­li­za­cji aborcji.

Na ostat­nim spo­tka­niu kon­ty­nu­owa­li­śmy wątek biblij­nej histo­rii Kaina i Abla. Zasta­na­wia­li­śmy się nad skut­ka­mi abor­cji dla naszej cywilizacji. 

Sta­ra­li­śmy się odpo­wie­dzieć na pytania:

  • Może zna­my świa­dec­twa kobiet, któ­re jej doko­na­ły – jak to wpły­nę­ło na ich życie? 
  • Jaki powi­nien być nasz sto­su­nek do tych, któ­rzy doko­na­li abor­cji, albo do niej doprowadzili? 
  • Cze­go uczy nas posta­wa Boga wobec Kaina? 

„Nowe zagro­że­nia życia ludz­kie­go”. Postęp tech­nicz­ny i kul­tu­ro­wy wyda­je się uwal­niać ludz­kość od nie­bez­pie­czeństw, zapew­niać lep­szy byt, zdro­wie i moż­li­wo­ści roz­wo­ju. Jak w tym kon­tek­ście ma się oba­wa Jana Paw­ła II, że „postęp nauki i tech­ni­ki daje począ­tek nowym for­mom zama­chów na god­ność ludz­kiej isto­ty”? Czy współ­cze­sna kul­tu­ra i pra­wo­daw­stwo wspie­ra praw­dzi­we dobro każ­de­go czło­wie­ka, a może jest narzę­dziem dzia­ła­ją­cym wybiór­czo i wyklu­cza­ją­co dla tych, któ­rzy przez więk­szość są uzna­ni za „gor­szych, nieprzydatnych”?

Czy nasze sumie­nie dostrze­ga jesz­cze róż­ni­cę mię­dzy dobrem a złem czy jest już zupeł­nie przy­ćmio­ne wizją niczym nie­ogra­ni­czo­nej wol­no­ści i decy­do­wa­nia o wszyst­kim, nawet o życiu i śmier­ci najsłabszych?